fbpx

Това е политиката за защита на данните на глемпинг DIVOTO, която включва следните компании:
– СВЕТИ ГЕОРГИ 937 ЕООД, София 1640, жк. Стрелбище ул. хайдушка гора блок 112, ИН по ЗДДС: BG206063739
За целите на този документ тази група компании се идентифицира с името на глемпинг DIVOTO. Политиката се отнася до данните, които се обработват при изпълнение на нейните туристически и развлекателни услуги, в съответствие с oбщия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, 27 април 2016 г.).
Кой е контролерът на данни
Контролерът на данни е, във всеки случай, групата компания, с която клиентът или доставчикът си взаимодействат. Всяка компания отговаря пред своите клиенти и доставчици за спазване на правилата за защита на данните и гарантира техните права.
Кой е служителят по защита на данните
Служителят по защита на данните (ДПО) е лицето, което контролира прилагането на политиката за защита на личните данни на компаниите на BlackSeaRama Golf & Villas, като осигурява адекватна обработка на личните данни и защита на правата на субектите на данни. Задълженията на този човек включват присъствието на всякакви запитвания, предложения, оплаквания или искания, отправени от хората, чиито данни се обработват. Можете да се свържете със служителят по защита на лични данни като пишете на  Свети Георги 937, София 1640, жк. Стрелбище ул. хайдушка гора блок 112, или на имейл адреса office@divotoglamping.com.
За какви цели обработваме данни?
Ние обработваме лични данни за следните цели:
Контакт.
При запитванията получени чрез формуляри за контакт на нашият уебсайт. Ние използваме данните единствено за тази цел.
Асистенция по телефон
При запитвания получени по телефон. За да подобрим качеството на нашата услуга, разговорите може да се записват, като предварително се уведомяват за това с човека, с когото разговаряме.
Набиране на персонал.
Получавайки автобиографиите, изпратени от хора, които се интересуват от работа и управление на личните данни, генерирани в резултат на участието им в процесите на подбор на персонал, с цел анализ на съвпадението на профила на кандидатите с наличните свободни работни места или новите работни места които са създадени. Като обща процедура ние съхраняваме и данните на хората, които не са били избрани за максимум една година, в случай че през този период се появи нова свободна длъжност. В последния случай обаче веднага ще изтрием данните, ако субектът на данните ни поиска.
Обслужване на клиенти
Регистриране на нови клиенти и допълнителните данни, които могат да бъдат генерирани в резултат на бизнес отношенията с клиентите. Като част от процеса на договаряне се изискват основните данни, необходими за това, включително банкови данни (текуща сметка или номер на кредитна карта), които ще бъдат предоставени на банките, които обработват плащанията на клиенти (те могат да се използват само за тази цел). Предоставянето на туристически услуги води до други процеси, като например включване на данните за счетоводни или фактуриращи цели или за уведомяване на данъчната администрация.
Услуги, предоставяни на ученици в програмите на Golf Academy и детски лагери.
Регистрация за курсовете и програмите, която включва регистрация на учениците / децата и, ако е необходимо, техните родители или законни представители. Данните се използват за организиране на дейностите, наблюдение на напредъка на учениците и акредитация на даденото обучение. Като част от процеса на регистрация се изискват основните данни, необходими за това, включително банкови данни (номер на текущата сметка), които ще бъдат съобщени на банките, които обработват плащанията.
Информация за нашите услуги
Докато клиентите поддържат бизнес отношения глемпинг DIVOTO използва своите данни за контакт, за да предостави информация, свързана в тази връзка. Тази информация може по същество да включва препратки към нашите услуги, независимо от общ характер или по-конкретно към характеристиките и нуждите на клиента.
Друга информация за услугите
С изричното разрешение на клиента, след прекратяване на договорните отношения, данните за контакт ще се съхраняват с цел изпращане на реклама, свързана с нашите услуги, информация от общ характер или специално адаптирана към функциите на клиента. Тази информация се изпраща и на хора, които, въпреки че не са клиенти, са поискали информацията или я приемат, като попълват нашите формуляри.
Реклама за услугите, предлагани от нашите групи компании
Винаги с изричното предварително разрешение на хората, посочени в предишния раздел, данните за контакт се използват за изпращане на реклама, независимо от общ характер или адаптирана към характеристиките на лицето, за услугите, предлагани от компаниите, принадлежащи към нашата група. Освен това, с изричното съгласие на субекта на данни, данните за контакт могат да бъдат предоставени на тези компании, така че те да могат директно да изпращат реклама за своите услуги.
Управление на данните на нашите доставчици
Ние записваме и обработваме данните на доставчиците, от които получаваме услуги или стоки. Това може да включва данните на хора, които работят като самостоятелно заети професионалисти, както и данните на представители на юридически лица. Ние получаваме основните данни, необходими за поддържане на бизнес отношенията. Те се използват само за тази цел и по начина, необходим за този тип отношения.
Видео наблюдение
При достъп до нашите съоръжения се предоставя информация, когато е приложимо, за съществуването на камери за видеонаблюдение чрез официално одобрени табели. Камерите записват изображения само на онези места, където това е оправдано, за да се гарантира сигурността и безопасността на активите и хората, а изображенията се използват само за тази цел.
Потребители на нашия уебсайт
Системата и софтуерът, който позволява на нашите уебсайтове да работят, събират рутинно данни, които се генерират рутинно при използване на интернет протоколи. Тази категория данни включва, наред с други, IP адрес или име на домейн на компютъра, използван от лицето, което влиза в уебсайта. Тази информация не е свързана с конкретни потребители и се използва с единствената цел да се получи статистическа информация за използването на уебсайта. Нашият уебсайт използва бисквитки, които позволяват идентифициране на конкретни лица, които използват уебсайта. Можете да прочетете повече информация за използването на бисквитки в политиката за бисквитки.
Други канали за събиране на данни
Ние също така получаваме данни чрез контакти лице в лице и други канали, като получаване на имейли, чрез нашите профили в социалните медии и по време на процеса на регистрация за Wi-Fi услуги. Във всички случаи данните се използват единствено за специфичните цели, които оправдават събирането и обработката
Какво е правното основание за обработка на данните
Обработката на данни, която извършваме, има различни правни обосновки в зависимост от естеството на всеки тип обработка.
В съответствие с преддоговорните отношения. Това се отнася за данните на потенциалните клиенти или доставчици, с които е установена връзка преди сключване на договорно правоотношение, като например подготовка или проучване на прогнози. То се отнася и за обработката на данни на хора, които са ни изпратили своите автобиографии или които участват в процесите на подбор.
В съответствие с договорни отношения. Това се отнася за взаимоотношенията с нашите клиенти и доставчици и всички дейности и употреби, свързани с такива взаимоотношения.
В съответствие със законовите задължения. Предаването на данни в данъчната администрация се регулира от правила, които регулират бизнес отношенията. Може да се наложи прехвърлянето на данни на съдебните органи или силите за сигурност, също в съответствие със законовите разпоредби, които налагат сътрудничество с тези публични органи.
Въз основа на съгласието. Когато изпращаме информация за нашите услуги, ние обработваме данните за контакт на адресатите с тяхното изрично разрешение или съгласие. Данните за сърфиране, които можем да получим с бисквитки, се получават със съгласието на лицето, което посещава нашия уебсайт. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез деинсталиране на тези бисквитки. Прехвърляме лични данни и на други компании от нашата група с предварителното съгласие на всяко заинтересовано лице.
За легитимен интерес. Изображенията, получени с камерите за видеонаблюдение, се обработват въз основа на законния интерес на нашата компания да защитава нейните активи и съоръжения. Нашият законен интерес оправдава и обработката на данните, получени от формулярите за контакт.
На кого се разкриват данните
Като общо правило, ние предаваме данни само на публични администрации или органи и винаги при спазване на законовите задължения. Идентифициращите данни на хората, които остават в нашите места за настаняване, се предоставят в полицията (относно задължението за регистрация и уведомяване на полицията за самоличността на хората, които остават в местата за настаняване).
При издаване на фактури на клиентите данните могат да бъдат нотифицирани на банките. Освен това, ако е дадено съгласие, данните могат да бъдат предоставени на други компании от нашата група за целите, посочени по-горе.
За изпълнение на определени задачи ние сключваме договор за услуги на фирми или хора, които ни предоставят своя опит. В определени случаи тези компании трябва да имат достъп до лични данни, съхранявани от нас. Това не е трансфер на данни като такъв, но трябва да се счита за задача за обработка. Ние предоставяме само договорни услуги от компании, които могат да гарантират спазването на правилата за защита на данните. В момента на сключване на договор за услуга задълженията за конфиденциалност на тези доставчици са официално заявени и дейността им се следи. Това може да е случаят с услуги за хостинг на данни, услуги за поддръжка на ИТ или юридически, счетоводни или данъчни съветници.
За колко време съхраняваме данните
Спазваме законовото задължение да ограничим максимално периода, през който се съхраняват данните. Следователно, ние ги съхраняваме само за необходимото време и оправдано за целта, за която са получени. В определени случаи, като например данните, включени в счетоводната документация и фактури, данъчните разпоредби изискват от нас да ги съхраняваме, докато задълженията ни по този въпрос не изтекат. В случай на данни, които се обработват въз основа на съгласието на субекта на данните, те се съхраняват, докато субектът на данните отмени съгласието. Изображенията, получени от камерите за видеонаблюдение, се съхраняват за максимум един месец. Въпреки това, в случай на инциденти, когато това е оправдано, те ще бъдат задържани толкова дълго, колкото е необходимо, за да подпомогнат разследванията, проведени от силите за сигурност или съдебните органи.
Какви права имат хората по отношение на данните, които обработваме
Както е посочено в Общия регламент за защита на данните, хората, чиито данни обработваме, имат следните права:
За да знаем дали са обработени. На първо място, всяко лице има право да знае дали обработваме техните данни, независимо дали е имало или не предишни отношения.
Да бъдат информирани по време на събирането. Когато личните данни са получени от субекта на данните, в момента на събиране трябва да бъде предоставена ясна информация за целите, за които ще бъдат използвани, кой ще бъде администраторът на данни и другите аспекти, произтичащи от тази обработка.
Достъп. Това е много широко право, което включва да се знае точно за кои лични данни се обработват, целта, за която се обработват, разкриването, което ще бъде направено на други хора (ако е приложимо) или правото да се получи копие или да знаете за колко време планира се тяхното запазване.
Да се изиска коригиране Това е правото за получаване на поправка на неточни данни, които се обработват от нас.
Да се изиска заличаване. При определени обстоятелства субектът на данни има право да поиска заличаване на данните, когато, наред с други причини, те вече не са необходими за целите, за които са били събрани и които са обосновали тяхното обработване.
Да се изиска ограничаване на обработката. Също така при определени обстоятелства се признава правото да се иска ограничаване на обработката на данните. В този случай обработването ще бъде спряно и те ще бъдат запазени само за упражняване или защита на правни искове, съгласно Общия регламент за защита на данните.
За преносимост на данните. В случаите, предвидени в регламента, се признава правото на субекта на данните да получава личните си данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и да ги предава на друг администратор на данни, ако субектът на данни реши това.
За възражение срещу обработката. Дадено лице може да се позове на основания, свързани с конкретната му ситуация, за да изисква неговите данни да престанат да бъдат обработвани, доколкото могат да причинят вреда, с изключение на убедителни законни основания или за упражняване или защита на правни претенции.
За да не получавате маркетингова информация. Веднага ще се съобразим с исканията да не продължаваме да изпращаме маркетингова информация на хора, които предварително са ни упълномощили да я изпратим.
Как могат да се упражняват или защитават правата
Можете да упражнявате изброените по-горе права, като изпратите писмено искане по пощата до Свети Георги 937, София 1640, жк. Стрелбище ул. хайдушка гора блок 112, или на имейл адреса office@divotoglamping.com, като във всички случаи се посочва „Защита на личните данни“ като обект.